Ön Bilgilendirme Formu

İşbu ön bilgilendirme formunun (“Form”) konusu, hizmet sağlayıcı (“SAĞLAYICI”) tarafından hizmet alana (“İSTEKLİ”) https://bankagayrimenkulleri.com alan adlı site (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamındaki hizmetlere ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca İSTEKLİ’nin bilgilendirilmesidir.

İSTEKLİ, işbu Form’u elektronik ortamda onaylamakla, Sözleşme’nin akdinden önce SAĞLAYICI tarafından İSTEKLİ’ye sağlanması gereken unvan, MERSİS ve iletişim bilgileri, verilen hizmete ilişkin temel özellikler, hizmetin vergiler dâhil toplam fiyat, ek masraflar ve bunların hesaplanmasına ilişkin usüller, ödeme ve hizmetin ifasına ilişkin bilgiler, cayma hakkının kullanılamayacağı ve tüketici uyuşmazlıklarında başvuruların nereye yapılacağına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı

: Perabank İnşaat Emlak Tic. Ltd. Şti.

Adresi

:

Telefon

:

E-posta Adresi

: info@bankagayrimenkulleri.com

Mersis

:

İSTEKLİ talep ve şikâyetlerini, SAĞLAYICI’nın yukarıda belirtilen adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

1. SATIŞA KONU HİZMET, ÖDEME VE EK MASRAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Hizmetin özellikleri ve satış bedeline ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu konularda ön bilgilendirildiğini kabul eder.

SAĞLAYICI, İSTEKLİ’ye Site üzerinden, listelenen gayrimenkullere (“Gayrimenkul”) teklif verme şart ve koşullarının gerçekleşmesi halinde, ilgili Gayrimenkul’ü satın alabilmeye yönelik kolaylaştırıcı hizmetler sunmaktadır. Bu bağlamda SAĞLAYICI, İSTEKLİ ile satıcı (“Satıcı”) arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesine esas olacak bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, en yüksek teklifi veren İSTEKLİ’nin belirlendiği e-ihaleye (“E-İhale”) katılım imkanı sağlar ve buna ilişkin gerekli altyapıyı tesis eder. SAĞLAYICI, Site’de listelenen Gayrimenkul’lerin sahibi veya satıcısı değildir.

Akdedilecek Sözleşme ile İstekli, aşağıda bilgileri verilen Satıcı mülkiyetindeki Gayrimenkul’ün satın alınması hakkının kazanılması amacıyla E-İhale’de Teklif sunacak olup E-İhale Hizmetini aşağıdaki Gayrimenkul için satın almaktadır:

GAYRİMENKUL BİLGİLERİ:

Gayrimenkul No

:

İl

:

İlçe

:

Mahalle

:

Ada

:

Pafta

:

Parsel

:

Açık Adres

:

SATICI BİLGİLERİ:

Ticari Unvanı / Adı-Soyadı

:

Vergi No / T.C. Kimlik No

:

Adres

:

Telefon

:

Elektronik Posta

:

 

İSTEKLİ, ilan edilen ve E-İhale’ye çıkarılan Gayrimenkul’ü görüntülemek ve akabinde E-İhale’ye katılarak teklif verebilmek için öncelikle Üyelik Sözleşmesini elektronik olarak onaylamak suretiyle Site’ye üye olur. Site’ye üyelik İSTEKLİ için herhangi bir yükümlülük doğurmaz.

İSTEKLİ, yukarıda bilgileri yer alan Gayrimenkul’ün E-İhale’sine katılmak ve teklif verebilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirir. İstekli;

(i) İşbu Ön Bilgilendirme Formunu ve Sözleşme’yi elektronik olarak onaylar;

(ii) İhale katılım bedeli (“E-İhale Katılım Bedeli”) olarak Perabank İnşaat Emlak Tic. Ltd. Şti. banka hesabına “Ad Soyad – E-İhale Katılım Bedeli” açıklamasıyla yatırır.

(iii) İstekli; E-İhale Katılım Bedeli’nin yatırıldığına dair dekontu ile (a) gerçek kişi ise, nüfus cüzdan fotokopisi; (b) tüzel kişi ise (i) imza sirküleri, (ii) ticaret sicil gazetesi örneği, (iii) ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınan güncel faaliyet belgesi, (iv) yetkili kişilerin kimlik örnekleri ve (v) vergi levhasını; Sistem üzerinden veya Perabank İnşaat Emlak Tic. Ltd. Şti.’nin İşbu Sözleşme’nin Taraflar bölümünde belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda gönderir. Perabank İnşaat Emlak Tic. Ltd. Şti.’nin gerektiği takdirde bu madde de sayılan belgelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İstekli’nin Sözleşme ile satın aldığı E-İhale hizmetine ilişkin koşullar, kurallar ve yükümlülükler Sözleşme’de düzenlenmiş olup İstekli Sözleşme’yi incelediğini ve onayladığını kabul eder.

E-İhale süresi sona erdiğinde ve/veya Satıcı teklifler ile ilgili incelemelerini sonuçlandırdıktan sonra, E-İhale’ye katılan İSTEKLİ en yüksek teklifi vermeyerek E-İhale’yi kazanamadığı takdirde, bu durum SAĞLAYICI tarafından e-posta veya SMS yoluyla kendisine bildirilecek ve İSTEKLİ’nin E-İhale’ye katılabilmek için yatırdığı E-İhale Katılım Bedeli kendisine tamamen geri ödenecektir.

E-İhaleyi kazanan İSTEKLİ, E-İhale’yi kazandığı takdirde,SAĞLAYICI’nın sağladığı satış platformundan faydalanması sebebiyle, Satış Bedeli üzerinden aşağıda detayları yer alan Tavan Fiyat Uygulaması yöntemi uyarınca hesaplanacak olan KDV dahil % 4 (yüzde Dört) tutarındaki bedeli E-İhale yazılım kullanım bedeli (“E-İhale Yazılım Kullanım Bedeli”) olarak SAĞLAYICI’ya ödeyecektir. E-İhale Yazılım Kullanım Bedeli; E-İhale’ye katılmadan önce İSTEKLİ’den tahsil edilen E-İhale Katılım Bedeli’nden mahsup edilecektir. Ancak, E-İhale Yazılım Kullanım Bedeli’nin, E-İhale Katılım Bedeli’nden yüksek olması durumunda İstekli aradaki farkı Sağlayıcı’ya ödeyecektir.

Tavan Fiyat Uygulaması:
Satış Bedeli 3.000.000,00-TL’yi aşan gayrimenkuller bakımından:
3.000.000,00-TL’ye kadarki kısım için % 4 (yüzde Dört),
3.000.000,00-TL ile 30.000.000,00-TL arasındaki kısım için %1,0 (yüzde bir) ve
30.000.000,00-TL’yi aşan kısım için %0,003 (binde üç)
oranında E-İhale Yazılım Kullanım Bedeli tahakkuk ettirilecektir.

Satıcı tarafından tapu devri ve Gayrimenkul’ün teslimi, Satış Bedeli’nin tamamının İstekli tarafından Banka’ya ve E-İhale Yazılım Kullanım Bedeli’nin tamamının İntengo’ya ödenmesinden sonra yapılacaktır.

2. CAYMA HAKKI VE BEDELİ

İSTEKLİ, işbu Form’u elektronik olarak onayladıktan, Site’de üye hesabı açtıktan ve E-İhale Katılım Bedeli’ni yatırarak E-İhale’ye katıldıktan sonra, herhangi bir teklif vermeden vazgeçmesi ve bu durumu SAĞLAYICI’nın yukarıda bilgileri verilen adresine yazılı başvuruyla bildirmesi halinde Sözleşme’den cayma hakkını kullanmış olacak ve İstekli tarafından yatırılan E-İhale Katılım Bedeli, söz konusu bildirimin SAĞLAYICI’ya ulaşmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde iade edilecektir.İstekli, E-İhale Katılım Bedeli’nin iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Yönetmeliğin 15 (ğ) maddesine istinaden İSTEKLİ, E-İhale’de teklifini sunduğu anda hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilmiş olur ve cayma hakkı artık kullanılamaz. İSTEKLİ, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağını bilmekte olup, bu kapsamda İstekli, Sözleşme’yi elektronik olarak onayladıktan sonra E-İhale’de teklif verdiği tarih itibariyle ek bir onay gerekmeksizin hizmete başlanmış olacağını ve bu kapsamda cayma hakkının ortadan kalkacağını kabul eder.

E-İhaleyi kazanan İSTEKLİ, E-İhaleyi kazandığı ve fakat E-İhale Katılım Koşullarında belirtilen sürede, devir işlemlerini tamamlamadığı, satış bedeli ödemesini gerçekleştirmediği ve/veya vazgeçtiğini beyan ettiği takdirde, satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan % 2 (yüzde İki) tutarındaki bedel, SAĞLAYICI tarafından, cayma bedeli (“Cayma Bedeli”) olarak İSTEKLİ’ye fatura edilecek ve E-İhale’ye katılmadan önce İSTEKLİ’den tahsil edilen E-İhale Katılım Bedeli’nden mahsup edilecektir.

İşbu Cayma Bedeli, İstekli Gayrimenkul’ü kredi kullanarak satın almak istediği ve fakat E-İhale’yi kazandıktan sonra kredi talebinin reddedildiği ya da kendisine kredi çıkmadığı durumlarda uygulanmayacaktır.

Hizmet Alan, Yönetmelik gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

3. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Form, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanıp hüküm doğurur. İşbu Form hükümleri ve uygulanması dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde; İSTEKLİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ‘tüketici’ sıfatını haiz olması halinde uyuşmazlığa konu miktara göre tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri, ‘tacir’ sıfatını haiz olması halinde ticaret mahkemeleri görevli olacak olup İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Üyelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close
  • Temizle
Close Sepetim
Close

Close
Menü
Kategoriler